#5 Burgerberaad

Doorbraak-Dialoog #5 11 Maart 15:00-17:00

 

We trekken Nederland over de streep:
Burgerberaad Klimaat & Milieu in 2022

November 2020, de Motie van Agnes Mulder over een onderzoek naar ‘burgerfora’ bij de klimaat en de energietransitie, krijgt brede steun in de Tweede Kamer. Er dient snel een overzicht te komen over ervaringen met de voor- en nadelen van een burgerberaad. Het rapport ‘Betrokken bij klimaat’ van de Commissie Brenninkmeijer ligt er binnen drie maanden. Daarna blijft het stil. Ondertussen hebben in vrijwel alle landen om ons heen burgerberaden over het klimaat plaatsgevonden, of zijn ze onderweg! Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, heeft aangekondigd dat hij in mei ’22 komt met een integrale visie op burgerbetrokkenheid.

Gaat het gebeuren? Gaat Rob Jetten een burgerberaad Klimaat & Milieu aankondigen?
Wat kunnen wij doen om dát waar te maken?

Doe mee met de doorbraak-dialoog op 11 maart om 15 uur (tot 17 uur).
Grijp de kans om te snappen wat burgerberaad is, hoe een burgerberaad het klimaatbeleid mede kan vormgeven en WAAROM het zo belangrijk dat we dit gaan doen.

Een goed burgerberaad leidt snel tot toereikende en haalbare voorstellen met breed draagvlak onder de bevolking. De politiek moet een duidelijk mandaat geven en zorgen voor een goede organisatie en een transparant proces. Burgerberaden zijn met name geschikt voor een complex en urgent onderwerp als de klimaat- en milieucrisis. Het zal het vertrouwen tussen politiek en burgers verbeteren en klimaatpolarisatie tegengaan. Niet ondoorgrondelijke deelbelangen en heilige huisjes staan centraal, maar wat rechtvaardig is voor nu en de toekomst.


Programma

We starten met Eva Rovers over de rol die nationale burgerberaden (kunnen) spelen in klimaatpolitiek. Zij vertelt kort wat het Burgerberaad is en aan de hand van voorbeelden uit o.a. Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland schetst ze hoe een Burgerberaad Klimaat en Milieu in Nederland zou kunnen werken. Ze doet bovendien suggesties voor hoe wij als burgers en maatschappelijke organisaties kunnen helpen om politiek Den Haag tot het instellen van een burgerberaad kunnen bewegen.

Dan volgt een gesprek met Alex Brenninkmeijer over vragen zoals:
*  Veel landen om ons heen zijn aan de slag gegaan. Wat leren we hieruit om ook in Nederland een klimaatberaad te verwezenlijken?

*  Diverse planbureaus (Sociaal en Cultureel Planbureau; Planbureau voor de Leefomgeving) waarschuwen voor de kloof die groeit, voor het afnemend vertrouwen, voor beleid dat niet aansluit bij leef-ervaringen; Wat is er nodig om politiek Den Haag tot verandering te bewegen?

*  Kortom: wat er nodig om Nederland over de streep te trekken?

Het plenaire deel sluiten we af met een gesprek met de Coalitie Burgerberaad Klimaat & Milieu. Zij voeren campagne opdat er nog in 2022 zo’n burgerberaad komt in Nederland. De coalitie vertelt in het kort wat er al gebeurt en wat ze willen bereiken. Om er een succes van te maken, zijn we allemaal nodig. Daarover gaan we open in gesprek, met de bedoeling om meteen spijkers met koppen te slaan.


Daarna gaan we in deelsessies uiteen. Er is keuze:

(1) Wat is burgerberaad?
Om nog beter te snappen wat burgerberaad ís. Het ‘waarom’ en wat zijn de
randvoorwaarden waardoor een burgerberaad echt iets zal opleveren.

 

(2) De maatschappelijke ‘inbedding’ voor
een Burgerberaad Klimaat & Milieu

Burgerberaad gaat helpen om verschillen, kloven en tegenstellingen in de
maatschappij te overbruggen. Alle invalshoeken doen mee om common ground
te vinden. Vooraf bouwen aan een maatschappelijke coalitie helpt. Hoe en met
wie (welke organisaties) gaan we hier aan werken?

 

(3) Publiekscampagne Burgerberaad Klimaat
& Milieu

Werken aan de omslag in de politiek. Zij moeten besluiten dat er een
burgerberaad Klimaat & Milieu wordt georganiseerd. Hoe gaan we dit voor
elkaar krijgen? Wat kun jij doen? En jouw organisatie? Hoe bereiken we een heel
erg breed publiek?


We sluiten af met een plenaire terugkoppeling en kort gesprek over:
Wat ga jij doen?  Wat gaan we doen?


De sprekers

Eva Rovers is schrijver, activist en deskundige op Burgerberaden in Europa. Zij is oprichter van Bureau Burgerberaad
Alex Brenninkmeijer was de voorzitter van de commissie die een jaar geleden het rapport ‘Betrokken bij Klimaat’ uitbracht waarin werd aanbevolen om burgerfora gewoon te gaan uitproberen. Brenninkmeijer is een zeer ervaren jurist, voormalig Nationale ombudsman en nu lid van de Europese Rekenkamer.
De Coalitie Burgerberaad Klimaat & Milieu bestaat nu ruim een jaar. Met een petitie en een manifest richtten ze zich vorig voorjaar tot de politiek.

Verder lezen:

https://www.detransitiemotor.nl/burgerberaad/

https://bureauburgerberaad.nl/

https://extinctionrebellion.nl/burgerberaad/
https://g1000.nu/

https://www.burgerberaadklimaat.nu/

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/02/11/kamerbrief-over-uitwerking-coalitieakkoord-klimaat-en-energie

https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2022/01/10/reflectie-op-het-coalitieakkoord-2021-2025-vanuit-het-burgerperspectief

https://www.pbl.nl/publicaties/reflectie-op-de-leefomgevingsthemas-in-het-coalitieakkoord
https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/257836/nationale-burgerfora-essaybundel-def.pdf